Accessibility of patented pharmaceuticals: How large pharmaceutical companies work to increase accessibility of patented pharmaceuticals in low- and middle-income countries

This bachelor thesis (in Swedish) was supervised within the Innovation and Intellectual Property Research Group.

English abstract:

The patent system is essential for companies to develop new pharmaceuticals. It also causes some difficulties since it allows companies to set a monopolistic price, which a large part of the world’s population that lives in poverty cannot afford to pay. The purpose of the report is to survey the patent-holding pharmaceutical companies’ strategies and initiatives to address the accessibility problem. Furthermore, the report aims at analyzing the difficulties and opportunities of such strategies and initiatives, as well as examining the underlying incentives.

The theory section consists of three parts; (1) technology, innovation and ownership (2) product and pricing and (3) company goals and incentives. These three sections have provided the basis for a final analysis. The survey has been conducted by collecting and examining qualitative data in the form of interviews with companies and other actors, as well as various secondary sources.

Based on the survey, accessibility efforts can be characterized by either projects or more comprehensive strategic decisions. It has also been shown that improved accessibility can be made possible at both technology and product level. The report has also shown that it is possible for companies to deliver economically sustainable solutions and at the same time contribute to increased accessibility.

Further work and research should be conducted to find new incentives and payment models in those research areas that are currently not economically viable. The report has opened up for further discussion regarding what roles companies, organizations and states should have in this regard.

Swedish title:

Tillgänglighet av patenterade läkemedel: Hur stora läkemedelsföretag arbetar för att möjliggöra tillgänglighet av patenterade läkemedel i låg- och medelinkomstländer

Swedish abstract:

Patentsystemet är grundläggande för att företag ska kunna utveckla nya läkemedel, samtidigt leder den monopolprissättning som patentsystemet möjliggör till bristande tillgänglighet av läkemedel i låg- och medelinkomstländer. Syftet med rapporten är att kartlägga patentinnehavande läkemedelsföretags strategier och initiativ för att möta tillgänglighetsproblemet. Vidare ämnar rapporten analysera svårigheter och möjligheter med sådana strategier och initiativ, samt att undersöka bakomliggande incitament.

Teoriavsnittet består av tre delar; (1) teknologi, innovation och äganderätt (2) produkt och prissättning och (3) företagets mål och incitament. Dessa tre avsnitt ligger till grund för en slutlig analys. Studien har utförts som en kartläggning genom att samla in och undersöka kvalitativa data i form av intervjuer med företag och andra aktörer, samt sekundärkällor.

Utifrån kartläggningen har det visat sig att tillgänglighetsarbete kan utföras projektintensivt eller handla om mer övergripande strategiska beslut. Det har dessutom tydliggjorts att tillgänglighet kan möjliggöras på teknologi- respektive produktnivå. Något som också synliggörs i rapporten är att det är möjligt för företagen att leverera ekonomiskt hållbara lösningar som samtidigt bidrar till ökad tillgänglighet.

Vidare arbete och forskning bör utföras för att hitta nya incitaments- och betalningsmodeller inom de forskningsområden som i dagsläget inte är ekonomiskt gångbara. Gällande detta har rapporten också öppnat upp för vidare diskussion angående vilka ansvarsroller företag, organisationer och stater bör ha i denna fråga.