Anställda teknikers konkurrensklausuler

En enkätstudie har genomförts avseende användningen av konkurrensklausuler i anställningsavtal för tekniker. Enkäten ställdes till svenska företag med särskilt stora kostnader för FoU. En rad omständigheter kring konkurrensklausuler undersöktes, bl.a. konstaterades att endast 47 procent av företagen hade klausuler som begränsade anställda tekniker möjligheterna att inleda konkurrerande verksamhet efter anställningen. Normalt accepterar arbetstagarna vid anställningstillfället de av arbetsgivarna föreslagna konkurrensklausulerna och individuella förhandlingar av klausulerna var relativt ovanliga. I genomsnitt var klausulerna 9-10 månader långa. 54 procent av företagen svarade att teknisk personal inte hade någon rätt till ekonomisk ersättning under klausulens giltighetstid. Det viktigaste skälet för arbetsgivarna till att använda konkurrensklausuler var att tekniska hemligheter därigenom fick ett skydd. Tvister med f.d. arbetstagare kring konkurrensklausuler var mycket ovanliga. Allmänt kan konstateras att teknikberoende svenska företag inte tycks ha några stora problem med konkurrensklausuler. Den hälft av företagen som överhuvud använder klausulerna förefaller att få in dessa i anställningsavtalen i enlighet med sina önskemål och motsättningar kring klausulerna är ovanliga. Att ändock ungefär hälften av företagen avstår från att använda konkurrensklausuler kan bero på att klausulerna uppfattas som relativt ineffektiva och svåra att genomdriva.

 

Uppsala Faculty of Law Working Paper 2012:3